Diákigazolvány-függő határozat

Tájékoztatásul:

ha diákigazolványt rendel 2018-tól, ilyen visszaigazolást kap, de nincs teendője.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tárgy: függőhatályúvégzés oktatási igazolvány igénylése ügyében

 

FÜGGŐ HATÁLYÚ VÉGZÉS

Jelen végzéshez akkor kapcsolódnak joghatások, ha a kérelem beérkezését követő naptól számított 60 napon belül, azaz W napjáig az ügyben nem döntök vagy az eljárást nem szüntetem meg.

 

X Y (a továbbiakban: Kérelmező) Z. napján az Oktatási Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) benyújtott diákigazolvány kiállítására irányuló kérelme tárgyában megindított közigazgatási hatósági eljárásban az alábbi tartalommal függő hatályú végzést hozok:

 

1. Intézkedem Kérelmező részére az eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj

hiányában tízezer forintnak megfelelő összeg megfizetése iránt.

 

2. A kérelmezett jog gyakorlása Kérelmezőt nem illeti meg.

 

Jelen végzés ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az ügy érdemében hozott határozat vagy az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében támadható meg.

 

INDOKOLÁS

 

A Kérelmező által benyújtott, és a Hivatalba 2018.01.04. napján érkezett diákigazolvány igénylése tárgyában a 2018.01.05. napon közigazgatási hatósági eljárás megindult.

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szó1ó 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdése alapjén kérelemre indult eljárásban - a 43. § (8) bekezdésében foglalt esetek kivételével - a hatóság a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül függő hatályú végzést hoz arró1, hogy az eljárás lefolytatásáért fizetendő illetéknek vagy igazgatási szolgáltatási díjnak megfelelő összeget, ennek hiányában tízezer forintot a hatóság köteles a Kérelmező részére megfizetni, ha a kérelem beérkezését követő 60 napon belül a kérelemről érdemben nem döntött, vagy az eljárást nem szüntette meg.

A kérelmezett jog gyakorlása, azaz a hatósági igazolvány az Ákr. 43. § (3) bekezdés b) pontja alapján Kérelmezőt nem illeti meg.

 

Jelen ügyben az ügyintézési határidő a kérelem beérkezését követő naptól számított 60 nap, azaz 2018.03.05.

 

A függő hatályú végzés véglegessé válásáról a Hivatal értesíti a felügyeleti szervet, valamint akikkel a végzést közölte, és intézkedik a 10.000 Ft megfizetése iránt.

 

Minderre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem,

 

 

Döntésemet az Ákr. 43. § (1)-(4), és (9) bekezdései, 80. § (1) és 81. § (1) bekezdései, valamint a nemzeti felsőoktatásról szó1ó 2011. évi CCIV. törvény 3. melléklet III. 6. pontja alapján hoztam meg.

 

A végzéssel szemben igénybe vehető jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. § és a 116. § (3) bekezdése rendelkezik.

 

 

Hatáskörömet és illetékességemet a nemzeti felsőoktatásról szó1ó 2011. évi CCIV. törvény 3. melléklet III. 6. pontja, az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése, valamint az oktatási igazolványokról szó1ó 362/2011 (XII. 30.) Korm.rendelet 4. §-a állapítja meg.