Top Module Empty
powered_by.png, 1 kB
Kezdőlap arrow GyIK arrow Leckekönyv
Leckekönyv PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2011. January 07.

E-index bevezetése folyamatban, 2011. szeptembertől. Részletes szabályozás a TVSz 2. sz. mellékletében:

1. sz. melléklet

A Debreceni Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának melléklete a tanulmányi adatok nyilvántartásának szabályozásáról

A hallgatói tanulmányi nyilvántartás célja a jogszabályban előírt adatok pontos és teljes körű kezelése, amely alapjául szolgál a statisztikai és egyéb adatszolgáltatásnak. Célja az államilag támogatott hallgatói tanulmányi idő, a diákigazolványok, a kiadott okleve-lek, oklevélmellékletek, fokozatok és bizonyítványok nyilvántartása.

A hallgatói nyilvántartást elektronikus rendszerben működtetjük.

Papír alapon kell kezelni a hallgatói jogviszony igazolást, záróvizsga jegyzőkönyvet és az oklevél illetve bizonyítvány átadó könyvet, a beiratkozási lapot és az adatbejelentő lapot.

Az elektronikus tanulmányi rendszer tartalmazza a tanulmányi tájékoztatás szakokra vonatkozó információit, és az URL címet, ahol további tájékoztatás található.

Minden felhasználó, aki hozzáfér a tanulmányi rendszerben kezelt adatokhoz, köteles megismerni és betartani az adatvédelemre vonatkozó jogszabályokat és a kapcsolódó intézményi szabályzatot.

Beiratkozás

1. A beiratkozási lap a hallgatói jogviszony létesítésének igazolására szolgáló nyom-tatvány, amely tartalmazza a hallgató nevét, azonosítóját, szakját, munkarendjét, az intézmény nevét, OM azonosítóját, a hallgató aláírását és a tanulmányi rendszer által kért további adatokat.

2. A beiratkozási lapot papír alapon kell kezelni.

3. A személyes beiratkozást a hallgatói nyilvántartásban 3 munkanapon belül regiszt-rálni kell. Minden személy csak egyszer szerepelhet az elektronikus tanulmányi rendszerben.

4. Egy felsőoktatási intézményben ugyanarról a személyről a hallgatói jogviszonyá-nak fennállása alatt egy leckekönyvet kell vezetni. Az egyetemen több képzésben részt vevő hallgató különböző képzéseihez kapcsolódó érdemjegyeit a leckekönyv különböző oldalain kell bejegyezni.

5. A szervezeti és működési szabályzatban meghatározott vezető a leckekönyvben a hallgató felvételét és beiratkozását sajátkezű aláírásával igazolja.

6. A hallgató személyéhez kötődő, tanulmányaival és személyes adataival kapcsola-tos iratok gyűjtésére személyi iratgyűjtőt kell létesíteni. Az egyetemen több ka-ron/szakon tanuló hallgatónak is csak egy személyi iratgyűjtője lehet, azonban a képzés szempontjából fontos iratokat nyilvántartja a képző kar is. A személyi irat-gyűjtőt a hallgató egyetemen végzett aktív államilag támogatott (ha van ilyen) szakjainak megfelelő karok közül azon kar (anyakar) tanulmányi osztálya kezeli, ahová a hallgató legkorábban beiratkozott.

7. A beiratkozási lapot a mellékleteivel együtt a hallgató személyi iratgyűjtőjében kell elhelyezni.

8. A hallgató nyilatkozata az intézményi tanulmányi tájékoztató átvételéről, illetve költségtérítéses hallgatók esetén az intézmény és a hallgató között létrejött felnőtt-képzési szerződés melléklete a beiratkozási lapnak.

36

9. A tanulmányi nyilvántartásban regisztrált beiratkozások alapján a képző kar ta-nulmányi osztálya kinyomtatja a hallgató törzslapjának személyes adatokat tartal-mazó részét, melyet elhelyez a személyi iratgyűjtőben, és egy másolatot elküld az anyakarra (ha az egy másik kar). Több képzésben részt vevő hallgató minden aktív szakjára vonatkozóan köteles bejelentkezni a képző kar tanulmányi osztályán. Ezen tanulmányi osztály a bejelentkezés másolatát haladéktalanul továbbítja az anyakarra (ha az egy másik kar).

10. A bejelentkezéskor a képző karon a hallgató megkapja az új képzésére vonatkozó intézményi tanulmányi tájékoztatót, költségtérítéses hallgatók esetén megkötik a felnőttképzési szerződést. Ezek az iratok az eredeti beiratkozási lap mellékletei, amelyet a hallgató személyi iratgyűjtőjében kell elhelyezni az újra előállított be-iratkozási lappal együtt és másolatban meg kell küldeni az anyakar tanulmányi osztályára is (ha az egy másik kar).

Regisztráció

1. A hallgató halasztási kérelmét 5 napon belül el kell bírálni, és a döntésről a hallga-tót tájékoztatni. Az engedély megadásának tényét a tanulmányi rendszerbe a dön-tést követő 3 munkanapon belül be kell regisztrálni annak érdekében, hogy a kö-vetkező adatszolgáltatásban a változás megjelenjen.

2. Minden hallgatóról minden szak tekintetében nyilván kell tartani a hallgatói jogvi-szony szüneteltetését, az államilag támogatott és költségtérítéses félévek adatait.

Hallgatói jogviszony igazolása

1. A hallgatói jogviszony igazolást papír alapon kell kezelni.

2. A hallgatói jogviszony igazolást a tanulmányi osztály állítja ki a hallgató kérésére. A jogviszony igazolás kizárólag a tanulmányi rendszerből állítható elő, és csak a hallgatónak adható át.

Félévzárás

1. A félévi vizsgákat követően a hallgató a(z) anya)kar tanulmányi osztályára adja le leckekönyvét. A(z) anya)kar tanulmányi osztálya összeveti a leckekönyvbe és a tanulmányi rendszerben bejegyzett érdemjegyek egyezőségét. A hiányos vagy el-térő bejegyzést a tanulmányi osztály a tárgy oktatójával egyezteti. Ha a hallgató több karon is tanulmányokat folytat, az anyakar egyeztetés céljából átküldi a lec-kekönyvet a többi képző karra.

2. A tanulmányi osztály szakonként megállapítja az adott félévre és az eddig lezárt aktív félévekre vonatkozóan a felvett kreditek számát, a megszerzett kreditek szá-mát, a halmozott megszerzett kreditek számát, a féléves súlyozott tanulmányi átla-got, a féléves ösztöndíjindexet, a kreditindexet és a korrigált kreditindexet, az ösz-szesített korrigált kreditindexet.75

3. Az ösztöndíjindexet és a korrigált kreditindexet a képző kar tanulmányi osztálya bejegyzi a leckekönyvbe. A félévhez tartozó bejegyzés hitelességét a tanulmányi osztály vezetője aláírásával igazolja. A tanulmányi rendszerből kinyomtatásra ke-rül a lezárt félév tanulmányi eredményeire vonatkozó törzslap. A kinyomtatott

75 Módosította a 14/2007. (XII. 20.) számú szenátusi határozat; hatályos 2007. december 21-től. 37

törzslapot a hallgató kari személyi iratgyűjtőjében kell elhelyezni, és azt az anya-kar nyilvántartása részére (ha az egy másik kar) is továbbítani kell.

Bejegyzések

1. A hallgató félévekre történő regisztrációjára, hallgatói jogviszonyának szünetelte-tésére, további hallgatói jogviszonyára, átvételére, jogviszonyának megszüntetésé-re vonatkozó bejegyzések, a jogok és kötelezettségek alapján hozott határozatok rögzítésre kerülnek a tanulmányi rendszerben. A hallgatói jogviszony megszűné-sekor ki kell nyomtatni a törzskönyvi bejegyzések ide vonatkozó lapjait, és azt a hallgató személyi iratgyűjtőjében kell elhelyezni.

2. A hallgató leckekönyvébe a tanulmányi osztály jegyzi be a törzskönyvi számot, a végbizonyítvány (abszolutórium) igazolását, a szakdolgozat vagy diplomamunka adatait és teljesítésének igazolását, a nyelvvizsga adatait, a záróvizsga részeit és eredményeit, az oklevél illetve bizonyítvány minősítését és a tanulmányokat befo-lyásoló határozatok hivatkozási számát.

Oklevél

1. A tanulmányi osztály a kiadott oklevelekről, bizonyítványokról nyilvántartást ve-zet a tanulmányi rendszerben. Az adatokat a kiadást követő 5 munkanapon belül be kell rögzíteni a tanulmányi rendszerbe.

2. A kiállított oklevelek adatairól történő adatszolgáltatást és archiválást a tanulmá-nyi rendszer központi üzemeltetését végző szervezet látja el.76

3. Az oklevél átadását az oklevél, bizonyítvány átadókönyvben kell regisztrálni.

4. A felsőoktatási intézmény a regisztrációs központ által jóváhagyott formájú okle-velet és oklevélmellékletet alkalmazza.

5. A záróvizsga jegyzőkönyvet a hallgató törzslapjához kell csatolni. A záróvizsga eredményes letételéről kiadott igazolást a tanulmányi rendszerben 3 munkanapon belül regisztrálni kell. A kiadott igazolásokról történő központi adatszolgáltatást az Informatikai Igazgatóság végzi.

76 Módosította a 14/2007. (XII. 20.) számú szenátusi határozat; hatályos 2007. december 21-től.

77 Módosította a 14/2007. (XII. 20.) számú szenátusi határozat; hatályos 2007. december 21-től.

Oklevélmelléklet

1. Az oklevél megszerzését követő 30 napon belül a hallgatóknak oklevélmellékletet kell kiadni magyar és angol nyelven. Az oklevélmelléklet tartalmazza az elért eredmények adatait. A kiállított és hitelesített oklevélmellékleteket az Europass dossziéban kell elhelyezni és a hallgatónak átadni.

2. A kiállított oklevélmellékletek adatairól történő adatszolgáltatást és archiválást a tanulmányi rendszer központi üzemeltetését végző szervezet látja el.77

3. Az oklevélmelléklet nyomtatványokat a tanulmányi osztály az iratkezelési sza-bályzatoknak megfelelően kezeli.

Vendéghallgató

1. A vendéghallgatói jogviszonnyal fogadott hallgatókat is regisztrálni kell a tanul-mányi rendszerben és törzslapot kell róluk vezetni.

2. Vendéghallgatói leckekönyv csak külföldi hallgatóknak adható ki.

38

Hallgató átvétele

1. Más intézményben, más képzésen vagy külföldi részképzésben a teljesített és a jelenlegi képzésen elismert tárgyakhoz a tanulmányi rendszerben a megfelelő kur-zusfelvételi státusszal kell bejegyezni a felmentést. Az így bejegyzett tárgyakat a halmozott teljesített kreditek számításakor figyelembe kell venni. Nem szabad fi-gyelembe venni a tanulmányi átlag, a kreditindex és az ösztöndíjindex megállapí-tásakor.78

2. A halmozott tanulmányi átlag és kreditindex megállapításánál az akkreditált tár-gyak az eredetileg megszerzett érdemjeggyel veendők figyelembe.

3. A munkatapasztalatok és egyéb, nem felsőoktatási törvény hatálya alá eső képzé-sekben teljesített követelmények elismeréséről a kar kreditátviteli bizottsága ren-delkezik.

78 Módosította a 14/2007. (XII. 20.) számú szenátusi határozat; hatályos 2007. december 21-től.

Hallgató átadása

1. Ha a hallgató átvétellel más felsőoktatási intézményben folytatja a tanulmányait, a hallgatói jogviszony megszűnését be kell jegyezni a tanulmányi nyilvántartásba és a leckekönyvbe. A hallgató törzskönyvének államilag támogatott félévekre vonat-kozó nyilvántartást, fegyelmi és kártérítési adatait, fogyatékossági adatait és a ha-tározatokat kinyomtatják és elhelyezik a személyi adatgyűjtőben. Ezután a hallga-tó leckekönyvét és személyi anyagát hivatalból átteszik a fogadó felsőoktatási in-tézménybe.

Hallgatói jogviszony megszűnése

1. Ha bármely okból megszűnik a hallgatói jogviszony, azt haladéktalanul regisztrál-ni kell a tanulmányi nyilvántartásban. A hallgatói jogviszony megszűnését köve-tően a hallgató adatait tilos törölni a tanulmányi nyilvántartásból.

2. A hallgatói jogviszony megszűnésekor kell kinyomtatni és a személyi iratgyűjtőbe elhelyezni a hallgató törzslapjából a hallgatói jogviszonyhoz kapcsolódó adatokat, az államilag támogatott félévek nyilvántartását, fegyelmi és kártérítési adatokat, fogyatékossági adatokat, hallgatói jogok és kötelezettségek alapján hozott határo-zatokat.

3. A felsőoktatási intézményből való eltiltást, kizárást vagy a tanulmányok félbeha-gyását a leckekönyvbe be kell vezetni.

4. A törzslap lezárása után a leckekönyvet a hallgatónak ki kell adni.

Diákigazolvány

1. A hallgatók számára kiállított diákigazolványt és annak tartozékait a(z anyakar) tanulmányi osztálya kezeli. A nyilvántartás a tanulmányi rendszerben történik.

Kollégiumi nyilvántartás

1. A kollégiumi nyilvántartás a tanulmányi rendszerben valósul meg.

2. A kollégiumi nyilvántartás rendjét a kollégiumi szabályzat szabályozza.

39

Adatszolgáltatás az Országos Felsőoktatási Információs Központnak

1. Az intézmény a hallgatói jogviszony létrejöttét, megszűnését, valamint a jogsza-bályban meghatározott hallgatói adatok változását 15 napon belül köteles bejelen-teni az Országos Felsőoktatási Információs Központnak.

2. A kiadott bizonyítványokról, oklevelekről és doktori fokozatokról 30 napon belül adatszolgáltatást kell küldeni az Országos Felsőoktatási Információs Központnak.

3. Az Országos Felsőoktatási Információs Központnak az adatszolgáltatást a tanul-mányi nyilvántartásban fellelhető adatok alapján, az Informatikai Igazgatóság ké-szíti és juttatja el minden hónap első és tizenhatodik napján a tanulmányi nyilván-tartásban szereplő adatok alapján.

4. Az Országos Felsőoktatási Információs Központ által közölt adatok feldolgozását az Informatikai Igazgatóság végzi. A hallgatói azonosítók kiosztása a tanulmányi osztály feladata.

Adatmódosítás

1. A(z anya)kar tanulmányi osztálya 2 munkanapon belül köteles a hallgató adatait illetően bejelentett változásokat a tanulmányi rendszerben regisztrálni.

2. Ha az államilag támogatott képzésre felvett hallgatónak a tanulmányai befejezése előtt megszűnik a hallgatói jogviszonya, vagy költségtérítéses képzésben folytatja tovább a tanulmányait, a helyére egy költségtérítéses formában tanulmányokat folytató hallgató léphet. A pénzügyi státuszban bekövetkezett változást a tanulmá-nyi osztály 2 munkanapon belül regisztrálja a tanulmányi rendszerben.

Archiválás

1. A tanulmányi nyilvántartás adatainak biztonságáról, a biztonsági mentések kezelé-séről, az adatok archiválásáról és az archiválás kezeléséről és a végzett hallgatók adatainak évenként elkészített archiválásáról az Informatikai Igazgatóság gondos-kodik.

2. A hallgatói jogviszony megszűnését követő 5 év elteltével valamennyi olyan irat selejtezhető, amelynek adattartalma a törzslapon megtalálható.

Elveszett okiratok pótlása

1. Az elveszett leckekönyvről, bizonyítványról vagy oklevélről a törzslap alapján másodlat állítható ki. A pótlásért díjat kell kérni.

2. A betelt leckekönyv mellé újabb leckekönyvet kell kiadni úgy, hogy azt az eredeti leckekönyvhöz szétválaszthatatlanul rögzíteni kell.

3. A megsemmisült vagy elveszett törzslap helyett a rendelkezésre álló nyilvántartás vagy iratok alapján póttörzslapot kell kiállítani.

ÚJ:

2. sz. melléklet - Az elektronikusan vezetett leckekönyv alkalmazása során követendő eljárási rend

Kurzushirdetés, kurzusfelvétel:

1. A hallgatók által felvehető valamennyi kurzust a tanszék köteles legkésőbb a re-gisztrációs hetet/vagy a kurzusfelvételi időszakot megelőző napig a tanulmányi rendszerben meghirdetni, vagy meghirdettetésükről gondoskodni.

2. A hallgató köteles az adott félévben felvenni kívánt kurzusokra a tanulmányi rend-szerben jelentkezni. A kurzusokra történő jelentkezés a félév első két hetének végé-ig tart.

3. Kivételes esetben, az oktató támogató javaslata mellett, kérvényre, a szabályzatban meghatározott különeljárási díj megfizetése után a kurzusfelvétel módosítása to-vábbi egy hétig még kérhető. Az oktatási dékánhelyettes által engedélyezett módo-sítást a Tanulmányi Osztály erre jogosult munkatársa rögzíti az elektronikus tanul-mányi rendszerben.

4. A 2. és 3. pontban meghatározott kurzusfelvételi időszak lezárulta után 5 napon be-lül a hallgató kifogással élhet az elektronikus nyilvántartásban szereplő tárgyfelvé-telre vonatkozó adattal szemben a Tanulmányi Osztály vezetőjénél. Ha a kifogás alapján módosul a nyilvántartás, a változtatásról az érintett tanszéket értesíteni kell.

5. A félév ötödik hetétől a tanulmányi rendszerben szereplő kurzusfelvételi lista nem változtatható, kivéve a rendkívüli esetben történő változtatást, melyet az illetékes kar oktatási dékánhelyettese engedélyezhet és erről az EHIK-et értesíti.

6. A hallgatói kurzusfelvételről a kurzusfelvételi időszak zárónapján mentés történik, amelyet az EHIK végez el és egy évig őrzi a mentést. A mentést követően a hallga-tó az általa felvett kurzusokról elektronikus értesítést kap.

Teljesítés ellenőrzése:

1. Amennyiben az érdemjegy alapja a szorgalmi időszakban nyújtott teljesítmény, az oktató köteles a jegyet legkésőbb a vizsgaidőszak harmadik hetének végéig a ta-nulmányi rendszerből nyomtatott eredménylapon írásban rögzíteni, a tanulmányi rendszerben regisztrálni, valamint előre meghatározott és közzétett időpontban a hallgató leckekönyvében rögzíteni és aláírni.

2. Vizsgával záruló kurzusnál a szorgalmi időszak vége előtt legalább három héttel az oktató köteles a tanulmányi rendszerben meghirdetni a teljes vizsgaidőszakra vo-natkozóan a TVSZ előírásainak megfelelő számú vizsgát, az egyes vizsgák napjait, a vizsgáztatásban közreműködők nevét, a jelentkezés idejét és módját, a vizsga-eredmények közzétételének napját, a vizsgaismétlés lehetőségét.

3. A hallgató köteles a vizsgára a tanulmányi rendszerben jelentkezni, a jelentkezését legkésőbb a vizsgát megelőző munkanap 12 óráig módosíthatja.

4. A hallgató a vizsgán a személyazonosságot igazoló okmánnyal (diákigazolvány vagy személyi igazolvány) köteles megjelenni.

5. A vizsgáztató csak a tanulmányi rendszerben az adott időpontra bejelentkezett és személyazonosságát igazoló hallgatót vizsgáztathat.

6. A tanulmányi rendszerbe érdemjegyet a Tanulmányi Osztály csak az oktatási dékánhelyettes írásos utasítása alapján jegyezhet be, törölhet vagy módosíthat. 41

7. Szóbeli vizsga esetén

A vizsgáztató a vizsga értékelése után köteles a vizsgalapra, a hallgató leckeköny-vébe az érdemjegyet bevezetni, aláírni, és gondoskodni arról, hogy a vizsgát követő harmadik munkanap végéig - a vizsgaidőszak utolsó napjain letett vizsgák esetén legkésőbb a vizsgaidőszak utolsó napján - az érdemjegy tanulmányi rendszerben történő regisztrálása is megtörténjen.

8. A vizsgalapok megőrzéséről a következő vizsgaidőszak kezdetéig az oktató gon-doskodik.

9. Írásbeli vizsga esetén:

- A dolgozatok javítását és az érdemjegyek tanulmányi rendszerben történő rög-zítését a megíratást követő öt munkanapon belül el kell végezni. Ha a vizsga-dolgozat írása és a vizsgaidőszak utolsó napja között kevesebb mint öt nap van hátra, a javítást és az érdemjegy tanulmányi rendszerbe történő bevezetését legkésőbb a vizsgaidőszakot követő első munkanap 12 óráig el kell végezni.

- Az érdemjegy utólagos ellenőrzésére a dolgozat szolgál, amelyen az értékelés-nek, valamint az értékelő nevének és aláírásának szerepelnie kell, és amelyet az oktató a következő vizsgaidőszak kezdetéig köteles megőrizni.

- Az oktató előre meghatározott és közzétett időpontban a hallgató leckekönyvé-be beírja az érdemjegyet és aláírja azt.

10. Az oktató mentesül a papír alapú leckekönyv kitöltése alól, ha azt a hallgató a szó-beli vizsgán vagy az előre megadott időpontban nem biztosítja.

Teljesítésértékelések lezárása

1. A vizsgaidőszak utolsó napját követő napon a hallgató a tanulmányi rendszeren keresztül elektronikus levélben felhívást kap az adott félév kurzusteljesítési adatai-nak ellenőrzésére.

2. A vizsgaidőszak zárását követő két hétben a hallgató a tanulmányi rendszerben szereplő értékelésre vonatkozó adattal szemben a kurzusért felelős oktató-nál/egységnél kifogással élhet, aki/amely három munkanapon belül dönt. A kifogá-solt érdemjegyet a vizsgalap, illetve a dolgozatra írt érdemjegy, továbbá a papír alapú leckekönyv alapján – ha a kifogás jogosságáról meggyőződtek – javítani kell. A javítást az oktató, illetve távollétében az érintett egység vezetőjének levele alap-ján a Tanulmányi Osztály végzi el. A hallgató kifogásának elutasítása esetén elsőfokon a kari Tanulmányi Bizottság, másodfokon a Hallgatói Ügyek Jogorvosla-ti Bizottsága dönt.

3. A vizsgaidőszak utáni 14. napot követő munkanapon a karok a félévzárást végre-hajtják a tanulmányi rendszerben. A félévzárást követően az EHIK az adatmentést elvégzi. Az EHIK a lementett adatokat 2 példányban, két külön helyiségben 10 évig megőrzi. Az adatmentésről nyilvántartást kell vezetni.

4. Az archivált adatok utólagos módosításáról az oktatási dékánhelyettes az EHIK vezetőjét írásban tájékoztatja. A lementett adatok nem módosíthatóak, ha szüksé-ges, a mentést meg kell ismételni, és az eredeti mentés mellett kell elhelyezni.

Teljesítések igazolása

1. A hallgató a félév lezárását követően a saját teljesítésének adatait a tanulmányi rendszerben közvetlenül követheti, onnan kinyomtathatja.

42

2. A hallgató külföldi tanulmányok esetén a teljesítéseinek adatait tartalmazó, hitelesí-tett igazolást kérhet. Ekkor az igazolást az egyetem angol nyelven biztosítja a hall-gatónak.

3. Ha a hallgató tanulmányai közben távozik az egyetemről, akkor a jogviszonyt lezá-ró határozattal együtt ki kell adni a hitelesített, az elektronikus tanulmányi rend-szerből nyomtatott leckekönyvet.

4. Végzéskor a hallgató hitelesített formában kötelezően megkapja a kinyomtatott, hitelesített, összetűzött leckekönyvét.

A papír alapú leckekönyv használatára vonatkozó kötelezettség megszűnik (kivétel, ha ezzel ellentétes kari döntés születik), amennyiben az Oktatási Hivatal az elektronikus leckekönyv alkalmazására az engedélyt megadja. Ezt követően a leckekönyv a tanulmá-nyi rendszerből kinyomtatott és az illetékes kar dékánja, valamint oktatási dékánhelyettese által hitelesített és szétválaszthatatlanul összetűzött okirat.

 - - -

Mit kell tudni a lleckekönyvről  (indexről)

TVSz – 2007. április 

Leckekönyv 

5. §(2) A karok a hallgató részére a beiratkozáskor átadják a leckekönyvet. A leckekönyv a tanulmányok és a végbizonyítvány (abszolutórium) igazolására szolgáló közokirat, amely tartalmazza a tanulmányi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos adatokat.Költségtérítéses hallgatók esetén beiratkozáskor megkötik a tanulmányi és felnőttképzési szerződést. Egyszerre egy intézmény több karán/szakján tanulmányokat folytató hallgatónak is csak egy leckekönyve lehet.(10) A hallgatónak a leckekönyvébe be kell vezetni a mellékletben előírt módon a tanulmányi rendszerben felvett tárgyakat, azok előadóival, a tantárgyak kódszámaival, kreditjével együtt. Ha a hallgató több szakon végez tanulmányokat, tárgyait szakonként különböző oldalakra kell bevezetni a leckekönyvébe.

8. §(5) A leckekönyvbe felvett tantárgy félévközi követelményeinek teljesítését a tantárgy oktatója leckekönyvben aláírásával igazolja.

13. §(4) Párhuzamos képzés esetén a hallgatónak mindkét felsőoktatási intézményben külön leckekönyve van.

18. §(7) A vizsgáról való igazolatlan távolmaradás esetén a tanulmányi rendszerben „nem jelent meg” bejegyzést kell feltüntetni. Ebben az esetben a hallgató elveszít egy lehetőséget a tárgy adott félévben lehetséges vizsgaalkalmai közül. Amennyiben a hallgató a félév során egyáltalán nem kísérli meg a vizsga letételét, a „nem jelent meg” bejegyzést a tanulmányi osztály a leckekönyvébe is bejegyzi.(8) A hallgató leckekönyv nélkül nem vizsgázhat. A leckekönyv a vizsga befejezéséig kizárólag a személyazonosság igazolására szolgálhat.(9) Az érdemjegy az előre meghirdetett értékelési rend szerint kerül meghatározásra. A vizsgáztató a vizsga értékelése után köteles a leckekönyvbe és a vizsgalapra az érdemjegyet bevezetni és gondoskodni arról, hogy a vizsgát követő harmadik munkanap végéig az érdemjegy tanulmányi rendszerben történő regisztrálása is megtörténjen. Írásbeli vizsga esetén az érdemjegyet a vizsgáztató, kivételes esetben a tanszékvezető jegyzi be a leckekönyvbe.

21. §(1) A vizsgaidőszak végén a hallgatók leadják a leckekönyvet a(z anya)kar tanulmányi osztályán. A vizsgaidőszakot követően a félévi tanulmányi követelmények teljesítésétől függetlenül, a leckekönyvet le kell zárni. (2) A korrigált kreditindexet és az ösztöndíjindexet a vizsgaidőszak lezárását követően a képző kar tanulmányi osztályának haladéktalanul meg kell állapítania, gondoskodnia kell a leckekönyvbe történő bevezetésükről és a kreditek nyilvántartásáról.

22. §(2) Abszolutóriumot az illetékes kar annak a hallgatónak állít ki, aki a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket és az előírt szakmai gyakorlatot – a nyelvvizsga letétele, a szakdolgozat, diplomamunka elkészítése kivételével – teljesítette, és az előírt krediteket megszerezte. Az abszolutórium minősítés és értékelés nélkül tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelménynek mindenben eleget tett. Az abszolutóriumot a hallgató leckekönyvében a kar vezetője írja alá.

25. §(11) A záróvizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni. A záróvizsga részeredményeit és az oklevél minősítését a leckekönyvbe is be kell írni. A záróvizsgára vonatkozóan a melléklet további rendelkezéseket is tartalmazhat.

Beiratkozás

4. Egy felsőoktatási intézményben ugyanarról a személyről a hallgatói jogviszonyának fennállása alatt egy leckekönyvet kell vezetni. Az egyetemen több képzésben részt vevő hallgató különböző képzéseihez kapcsolódó érdemjegyeit a leckekönyv különböző oldalain kell bejegyezni.5. A szervezeti és működési szabályzatban meghatározott vezető a leckekönyvben a hallgató felvételét és beiratkozását sajátkezű aláírásával igazolja.

Félévzárás

1. A félévi vizsgákat követően a hallgató a(z) anya)kar tanulmányi osztályára adja le leckekönyvét. A(z) anya)kar tanulmányi osztálya összeveti a leckekönyvbe és a tanulmányi rendszerben bejegyzett  rdemjegyek egyezőségét. A hiányos vagy eltérő bejegyzést a tanulmányi osztály a tárgy oktatójával egyezteti. Ha a hallgató több karon is tanulmányokat folytat, az anyakar egyeztetés céljából átküldi a leckekönyvet a többi képző karra.3. Az ösztöndíjindexet és a korrigált kreditindexet a képző kar tanulmányi osztálya bejegyzi a leckekönyvbe. A félévhez tartozó bejegyzés hitelességét a tanulmányi osztály vezetője aláírásával igazolja. A tanulmányi rendszerből kinyomtatásra kerül a lezárt félév tanulmányi eredményeire vonatkozó törzslap. A kinyomtatott törzslapot a hallgató kari személyi iratgyűjtőjében kell elhelyezni, és azt az anyakar nyilvántartása részére (ha az egy másik kar) is továbbítani kell.

Bejegyzések

2. A hallgató leckekönyvébe a tanulmányi osztály jegyzi be a törzskönyvi számot, a végbizonyítvány (abszolutórium) igazolását, a szakdolgozat vagy diplomamunka adatait és teljesítésének igazolását, a nyelvvizsga adatait, a záróvizsga részeit és eredményeit, az oklevél illetve bizonyítvány minősítését és a tanulmányokat befolyásoló határozatok hivatkozási számát.

Vendéghallgató

2. Vendéghallgatói leckekönyv csak külföldi hallgatóknak adható ki.

Hallgató átadása

1. Ha a hallgató átvétellel más felsőoktatási intézményben folytatja a tanulmányait, a hallgatói jogviszony megszűnését be kell jegyezni a tanulmányi nyilvántartásba és a leckekönyvbe. A hallgató törzskönyvének államilag támogatott félévekre vonatkozó nyilvántartást, fegyelmi és kártérítési adatait, fogyatékossági adatait és a határozatokat kinyomtatják és elhelyezik a személyi adatgyűjtőben. Ezután a hallgató leckekönyvét és személyi anyagát hivatalból átteszik a fogadó felsőoktatási intézménybe.

Hallgatói jogviszony megszűnése

3. A felsőoktatási intézményből való eltiltást, kizárást vagy a tanulmányok félbehagyását a leckekönyvbe be kell vezetni.

4. A törzslap lezárása után a leckekönyvet a hallgatónak ki kell adni.

Elveszett okiratok pótlása

1. Az elveszett leckekönyvről, bizonyítványról vagy oklevélről a törzslap alapján másodlat állítható ki. A pótlásért díjat kell kérni.

2. A betelt leckekönyv mellé újabb leckekönyvet kell kiadni úgy, hogy azt az eredeti leckekönyvhöz szétválaszthatatlanul rögzíteni kell.

részletek
Utolsó frissítés ( 2011. September 27. )
 
< Előző   Következő >
© 2014 DE HSzK